Kodukord

Räpina Muusikakooli kodukord

 1. Võtan osa kõikidest tundidest. Puudun ainult haiguse vms. tõttu, millest teatan juba varakult kas RMK õpetajate tuppa, erialaõpetajale või direktorile. Arstitõend või lapsevanema kirjalik teatis on vajalik pikema puudumise puhul.
 2. Arendan endas täpsust. Ma ei hiline tundidesse.
 3.  Võtan kõik töövahendid kooli kaasa.
 4. Õpikud, noodivihikud ja töövihikud katan ümbrispaberiga. Õpiku kaotamise või rikkumise korral maksan kolmekordse summa. Solfedžotundides kannan alati kaasas lisaks õpikutele ja noodivihikule pliiatsit ja kustutuskummi.
 5. Õpetaja ei saa anda teadmisi, kui ma ei valmistu tundideks. Õppetunniks mitteõppimise korral teatan sellest ning lepin õpetajaga kokku, mis ajal ma ära vastan. Järelevastamine toimub ühe kalendrikuu jooksul. Vastamatajäänu eest kirjutatakse õpetajapäevikusse „puudulik“. Järelevastamisi võetakse vastu vaid enne õppenõukogu toimumist.
 6. Hoian ennast koolieluga kursis. Kooli tulles vaatan alati stendile ja ei jäta märkamata ka uut informatsiooni.
 7. Kohustun osa võtma kooli õppeprogrammi kuuluvatest kohustuslikest kontsertidest, millest varakult on teatatud kooli seinalehes ning kooli kodulehel. Puudumise korral toon tõendi puudumise põhjendusega oma vanematelt.
 8. Kooli esimesel ja viimasel koolipäeval pean loomulikuks, et laulan peast Eesti Vabariigi hümni, sest seda peab oskama iga Eesti Vabariigi kodanik.
 9. Riietun koolitööks sobivalt, puhtalt ja korralikult. Ülekoolilistele aktustele, pidudele ning esinemistele tulen pidulikus riietuses.
 10. Kasutan alati vahetusjalanõusid. Välisjalatsites pole mul lubatud klassiruumidesse ilmuda. Pean meeles, et spordijalatsid (botased) pole vahetusjalanõud.
 11. Koolis pole mul lubatud närida närimiskummi. Igasugune einestamine toimub õpilaste puhkeruumis.
 12. Vahetundides ma ei karju ega torma koridorides ja treppidel, sest see segab neid, kes tahavad puhata või järgmiseks tunniks keskenduda.
 13. Olen hoolikas kooli ruumide ja varaga, sest tean, et kool ja selle sisustus maksavad väga palju. Kooli vara rikkumise korral hüvitan tekitatud kahju.
 14. Kooli meeldiva miljöö huvides käitun teistega nii, nagu tahan, et minuga käitutakse. Ma ei sega, häiri ega takista kaaslaste õppimist.
 15. Teretan kõiki kooli töötajaid nii koolis kui väljaspool seda. Samuti teretan kõiki koolis viibivaid külalisi.
 16. Olen abivalmis ja sõbralik kaasõpilaste ning kooli töötajate suhtes.
 17. Hoian puhtana kooli ning selle ümbruse.
 18. Esinedes väljaspool Räpina Muusikakooli pean meeles, et esindan oma kooli ja käitun sellele vastavalt. Esinemisel kannan pidulikumat riietust.
 19. Mul on õigus kasutada muusikakooli vabu ruume ja instrumente tundideks ettevalmistamiseks.
 20. Mul on õigus paluda õpetajatelt lisakonsultatsioone nende tööaja piires.
 21. Mul on õigus võrdsele kohtlemisele õpilaste seas.
 22. Mul on õigus esindada muusikakooli mitmesugustel konkurssidel.
 23. Mul on õigus saada Räpina Muusikakooli õppekavale vastav ettevalmistus.
 24. Mul on õigus saada väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise korral toetust Räpina Kultuurkapitali „Noore Muusiku” fondist.
 25. Mul on õigus osaleda muusikakoolisisestel vabaajaüritustel.
 26. Kui mul on tekkinud seoses õppetööga muresid, siis ma räägin sellest erialaõpetajale või direktorile. 
 27. Pean meeles, et mobiiltelefonide kasutamine tunnis ja kontsertide ajal on keelatud, välja arvatud eriolukordades õpetajate loal.                                                                                           
 28. Räpina Muusikakoolis paiknevad valvekaamerad, mille abil saab kontrollida kodukorrast kinnipidamist. 
 29. Pean meeles, et vastavalt muusikakooli motole võib igaühest saada muusik!

Comments are closed.