Õppetasu Räpina Muusikakoolis

Räpina Muusikakooli õppetasu, mis on välja toodud kodulehel, kehtib ainult nendele õpilastele, kes on sisse kirjutatud Räpina valda. Teistest valdadest õpilaste õppetasule lisandub veel kohamaks!

Räpina Muusikakooli õppetasu suurus ühe õppuri kohta alates 01.09.2019 on järgmine:
1) eelkooli rühmatund 10 eurot kuus;
2) eelkooli individuaaltund (0,5 akadeemilist tundi nädalas) 10 eurot kuus;
3) põhiõpe 20 eurot kuus;
4) üldkultuuriline õpe 20 eurot kuus;
5) lisa-aasta 16 eurot kuus;
6) vabaõpe 12 eurot kuus.

Räpina Muusikakoolis õppetasu suurus ühe täiskasvanud õppuri kohta alates 01.09.2019 on järgmine:
1) Õppurile, kes on 18-26-aastane(kaasa arvatud) 6 eurot õppetund;
2) Õppurile, kes on vanem kui 26-aastane 9 eurot õppetund.

Nimetatud õppetasu suurus kehtib õppurile, kes on Räpina Muusikakoolis õpinguid alustanud enne täisealiseks saamist.

Õppetasu makstakse õppeperioodi vältel arvete alusel, sealhulgas:
1) eelkooli rühmatundide ja individuaaltundide eest perioodil oktoober kuni aprill (7 kuud), õppuri ja lapsevanema soovi korral on õppuril võimalus osaleda eelkooli individuaaltundides ka maikuus;
2) põhikoolis, üldkultuurilise õppes, lisa-aastal ja vabaõppes perioodil september kuni mai (9 kuud).
3) täiskasvanuõppes perioodil oktoober kuni mai iga kuu  20.kuupäevaks esitatud arve alusel. Õppetasu sisaldab ka õppematerjalide paljundustasu ning kohustuslike kontsertide külastamise tasu.

Täiskasvanuõppe korraldamine:
1) Räpina Muusikakool võib täiskasvanuõpet korraldada oma põhitegevust kahjustamata.
2) Täiskasvanuõppe korraldamise üksikasjad kinnitab Räpina Vallavalitsus Räpina Muusikakooli direktori ettepanekul.

Rakendussätted:
1) Täiskasvanud õppurile, kes on õppima asunud enne käesoleva määruse jõustumist, jäävad kehtima õpingute alustamise aegsed tingimused  kuni tema 27-aastaseks saamiseni.
2) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 26. august 2015. a määrus nr 9 „Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamine”
3) Määrus rakendatakse 1. september 2019.

Alus: Räpina Vallavolikogu 01. juuli 2019.a määrus nr 12 “Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamine”

Comments are closed.