Vastuvõtt

Eelkooli oodatakse tavaliselt 5-8-aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Avaldusi eelkooli võetakse vastu 30. septembrini 2023, kuid saab liituda ka aastaringselt. Õppetöö kestab eelkoolis oktoobrist aprilli lõpuni (7 kuud), kuid õppuri ja lapsevanema soovi korral on õppuril võimalus osaleda eelkooli individuaaltundides ka maikuus.
Eelkooli astujaile musikaalsuskatseid ei korraldata, piisab vaid 5-8-aastase lapse vanema avaldusest. Kui laps soovib, võib ta esitada katkendi laulust. Kandidaatide sobivus pilliõppimiseks, musikaalsus ja arenemisvõime tehakse kindlaks aastase õppeaja vältel. Ka eelkooli lõpetanud õppurid peavad läbima muusikalised katsed põhiastmesse astumiseks.

Põhiõppesse ja vabaõppesse võetakse õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi.

esoleva aasta sügisest alustab tööd eksperimentaalne ning uuenduslik bänditööks ettevalmistamise ring, mille juhen­dajaks saab tunnustatud õpetaja ja tegevmuusik, Heino Elleri Muusikakooli õppejõud Alari Piispea. Ringitunnis tegeldakse eelkõige rütmitaju arendamisega ning jooksvalt lisatakse tegevuse juurde erinevaid muusik­­ainstrumente. Aasta lõpuks, aga vahest ka varem, selgub õpilaste sobivus mingi bändiinstrumendi õppimiseks. Õpetaja Alari Piispea juhendab hetkel kahte Räpina Muusikakooli bändi.  Ringi ootame osalema alates 8. eluaastast. 

Vastava sooviavalduse palume esitada lapsevanemal meili­aadressile: marika.klimberg@rapina.ee (blankett on leitav allpool). Esimene poolaasta on ring tasuta. Sisseastumine ringist osavõtuks toimub samadel alustel kui muusikakooli vastuvõtul.

Räpina Muusikakooli uute õpilaste lisavastuvõtt 2023/2024 õppeaastaks toimub 28. ja 29. augustil kell 16-18 Sillapää lossi 2. korrusel muusikakooli ruumides. Kodus ette valmistada üks tuntum laul.

Kooli vastuvõtmisel hinnatakse lapse viisipidamist, rütmitaju, muusikalist mälu. Selleks esitab sisseastuja ühe salmi tuntud laulust, koputab järgi ettekoputatud rütmi, laulab järgi klaveril mängitud noodi või lühikese viisijupi.

Kooli vastuvõtu aluseks on lapsevanema või hooldaja avaldus!

Täiskasvanute õppesse sel moel vastuvõtukatseid ei toimu. Õppimissoovi korral kirjutatakse direktorile avaldus ning vabade kohtade olemasolul saavad täiskasvanud õppida vabaõppekavade alusel. Õppeprotsessis võetakse arvesse  õppuri eelnevaid teadmisi ja oskusi muusikas.

Räpina Muusikakooli õppetasu, mis on välja toodud kodulehel, kehtib ainult nendele õpilastele, kes on sisse kirjutatud Räpina valda. Teistest valdadest õpilaste õppetasule lisandub kohamaks.

Comments are closed.